Home/Productes/Indicadors Enzimàtics VH2O2 Protak
Indicadors Enzimàtics VH2O2 Protak

Indicadors enzimàtics per monitorització de bio-descontaminació amb VH2O2

MARCA: Protak Scientific

Descripció:

Els indicadors enzimàtics (EIs) són un gran avenç en el mesurament del rendiment o l’eficàcia dels cicles de biodescontaminació amb peròxid d’hidrogen vaporitzat (VH2O2). És una tecnologia alternativa als indicadors biològics que ofereix una major seguretat, rapidesa i rendibilitat.

L’indicador es basa en un enzim, l’adenilat-quinasa termoestable (tAK), que té una alta tolerància a les altes temperatures i/o agents químics oxidants que desnaturalitzarien ràpidament la majoria de les proteïnes. Aquest enzim té un patró d’inactivació predictible, semblant a la taxa de mortalitat d’una població d’espores. La seva presència i activitat es pot mesurar mitjançant un test de luminescència ràpida i sensible. Aquestes característiques fan del tAK un marcador substitut ideal per al monitoratge de processos de bio-descontaminació.

 Avantatges

Resultats instantanis – l’efectivitat del procés de biodescontaminació es pot obtenir en pocs segons, utilitzant un aparell de lectura de luminescència que proporciona dades en RLU (Relative Light Units), que es poden correlacionar amb la reducció logarítmica aconseguida.

Captura de dades precisa – el luminòmetre proporciona dades mesurables i lineals que donen als usuaris una informació substancialment més valuosa que el BI convencional. Els EIs poden actuar com a sistemes d’alerta primerenca, permetent el seguiment del rendiment o la detecció de llindars per a l’ optimització del cicle.

Simple i fàcil d’utilitzar- els indicadors enzimàtics són simples i fàcils d’usar i, per tant, poden ser utilitzats regularment per tècnics i usuaris tant en hospitals com en indústries farmacèutiques.

Suport al procés d’auditoria- la validació amb indicadors enzimàtics proporciona la informació necessària per passar un procés d’auditoria de forma ràpida i senzilla i complir amb el control regulador.

Fiabilitat – Els EIs tenen un baix nivell de variabilitat entre lots i per tant no donen problemes de falsos positius (Rogue BIs).

Desenvolupament de cicles VH2O2 – L’ús en les primeres etapes de desenvolupament de cicle permet detectar ràpidament, en qüestió de segons, els punts de menor exposició al peròxid d’hidrogen i donar una idea precisa del nivell de descontaminació assolit per aquest procés.

Validació de cicle de VH2O2 – els indicadors enzimàtics es poden utilitzar per validar els cicles de biodescontaminació VH2O2 mitjançant la correlació d’un indicador biològic de referència. Un cop establerta la correlació, l’indicador enzimàtic proporcionarà resultats molt més ràpids i de manera fiable i segura, sense riscos de falsos positius que distorsionin el procés.

Monitorització de cicles VH2O2 en rutina – un cop validat el cicle, si vols tenir una prova del rendiment de cada cicle en els punts més crítics, serà possible aconseguir-ho instantàniament gràcies a la seva rapidesa. Aquesta pràctica és absolutament recomanable quan les condicions ambientals varien de cicle a cicle o la dosi a utilitzar és una funció d’ells.