Indicadors per a validació de desinfecció per UV i PL

Indicadors per a validació de desinfecció per UV i PL

MARCA: Sterixene

Descripció:

Els indicadors STXN2020 per validació de la desinfecció per UV en continu o Polsos de Llum, patentats per Sterixene, s’utilitzaran per oferir un servei de validació o realització d’estudis de viabilitat.

Els bioindicadors STXN2020 no suposen cap risc biològic ja que estan auto-continguts en sobres hermètics transparents i es poden subministrar amb diversos tipus de soques bacterianes, espores i fongs, amb poblacions de 2 a 6-log.

El servei de subministrament inclou el retorn d’aquests per a la seva anàlisi en el laboratori microbiològic de Sterixene i l’informe de resultats. El resultat es pot obtenir en 2 fins a 5 dies.