Home/Biodescontaminació/STOP Coronavirus: Biodescontaminació amb peròxid d’hidrogen vaporitzat

STOP Coronavirus: Biodescontaminació amb peròxid d’hidrogen vaporitzat

Segons un article publicat al The New England Journal of Medicine (20/3/2020), la persistència del Coronavirus o més específicament, del SARSCov2 que causa la Covid19, és força alta. En format aerosol, la vida mitjana és de 3 hores però, sobretot en superfícies la vida mitjana que pot tenir aquest virus és molt rellevant.

Per exemple, en superfícies de plàstic es de 15 hores, en paper-cartó de 3 hores i de 12-13 hores en vidre. Però, què implica això de la vida mitjana? La vida mitjana és el temps necessari per reduir un nombre de virus infecciosos a la meitat. Traduït, si una superfície de plàstic està infectada per exemple amb 10.000 virus, en 15 hores la meitat dels virus es troba inactiva, quedant-ne 5.000; 15 hores més, una altra meitat, quedant-ne 2.500; i així successivament. Això vol dir que una superfície de plàstic pot estar contaminada durant bastants dies si no hi ha cap actuació. Conclusió; si no es fa una desinfecció exhaustiva de les superfícies, tindrem riscos de contaminació molt alts. La implantació de sistemes de desinfecció per via aèria permetria fer-ho de forma molt més ràpida, fiable i segura.

Davant la situació, hem cregut oportú donar a conèixer millor la tecnologia de desinfecció per via aèria amb peròxid d’hidrogen. Netsteril desenvolupa serveis de bio-descontaminació per VH2O2 i comercialitza els sistemes de de Solidfog Technologies a l’estat espanyol. Aquests sistemes, d’ús exclusiu professional, permeten desinfectar, de forma automàtica, tot tipus d’instal·lacions: laboratoris, zones crítiques de producció, habitacions condicionades per a infecciosos, quiròfans, etc.

Índice de contenidos

Tot el que volies saber sobre la desinfecció per via aèria i no sabies a qui preguntar.

Per facilitar l’entesa d’aquesta tecnologia i com comparar les diferents metodologies, hem confeccionat una llista de preguntes freqüents i les seves respostes, amb la finalitat de respondre tot el que volies saber sobre la desinfecció per via aèria i no sabies a qui preguntar.

Qué és la desinfecció de superfícies per via aèria?

Imagen de un generador de VH2O2 portatil de Solidfog para la desinfección de superficies por vía aérea

La desinfecció de superfícies per via aèria, també coneguda per l’acrònim francès DSVA (Désinfection des Superficies par Voie aérienne), és tota aquella tecnologia que produeix la desinfecció de superfícies en un espai confinat utilitzant l’aire com a vector. La dispersió per l’aire de l’agent biocida es realitza mitjançant un equip o sistema automàtic, bé vaporitzant-lo directament amb calor o bé mitjançant un procés de nebulització. El principal avantatge d’aquest tipus de processos és que, aplicats correctament, proporcionen una desinfecció uniforme de totes superfícies, fins i tot en aquelles que són més inaccessibles. També, a l’ésser un procés automàtic, permet tractar grans àrees d’una sola vegada, en poc temps i pràcticament sense utilitzar mà d’obra.

Es poden desinfectar superfícies i espais contaminats amb Coronavirus de forma automàtica?

Sí, aquesta tecnologia està dissenyada precisament per això i el coronavirus no és una excepció. L’espai ha d’estar confinat i segellat perimetralment. Un cop confinat, l’equip generador de vapor o boira seca injecta l’agent químic biocida en l’ambient. La dosi està determinada pel volum a desinfectar, l’abast necessari i l’efecte letal esperat. Un cop acabada la fumigació, s’ha d’esperar un temps que realitzi la funció viricida, típicament entre 20 min i 1 hora. Un cop acabada aquesta fase, cal ventilar el recinte fins que els nivells de concentració del producte químic deixen de ser perillosos per al personal

Quan i per què és convenient realitzar desinfeccions per via aèria?

La indústria alimentària, el sector mèdic hospitalari, els laboratoris farmacèutics i cosmètics realitzen les seves funcions en instal·lacions que compten amb sistemes de filtració i diferències de pressió a les sales, però això no és suficient per a la seguretat higiènica en les àrees més sensibles o crítiques, on el risc de contaminació és més elevat. És important monitoritzar la higiene i qualitat de l’aire i superfícies per assegurar-se que no es produeixin desviacions fora dels nivells de qualitat exigits per les normatives. Hi ha múltiples focus i vies d’entrada de contaminació. El flux de personal i els materials de producció són en si una font de contaminació biològica. En sales netes, quiròfans, habitacions i altres, amb el temps, es poden trobar contaminacions per formes vegetatives bacterianes, espores, fongs i virus. Per tot això, cal netejar i desinfectar les instal·lacions de forma regular.
La DSVA permet substituir completament el treball de desinfecció manual, difícil de validar, millorant l’eficiència i la qualitat del tractament. Pot aplicar-se, o bé com a tractament de xoc, quan es produeix una contaminació, o bé preventivament i de forma regular, des d’1 vegada per setmana fins a 1 o 2 cops a l’any, en funció de l’anàlisi de riscos de cada àrea.

Quins són els biocides més utilitzats en la desinfecció per via aèria?

Les solucions pures de peròxid d’hidrogen són les que s’estan imposant perquè són totalment biodegradables i, especialment en instal·lacions farmacèutiques, perquè no deixen altre residu que aigua i oxigen i per tant, són totalment innòcues. És important que la dilució, sigui quina sigui la seva concentració, s’apliqui directament de l’ampolla. És a dir, que no hagi de manipular-se o diluir abans de l’aplicació, per tal de minimitzar errors. Les solucions no pures, com la barreja de peròxid d’hidrogen amb àcid peracètic poden resultar molt efectives però són més corrosives perquè deixen residu d’àcid acètic sobre les superfícies. Altres com el gliceraldehid, el formaldehid o formol o el peracètic han reportat cert potencial cancerigen i cada vegada es fan servir menys.

Pel que fa a les diferents solucions de peròxid d’hidrogen pur que hi ha al mercat, cal fixar-se en la concentració i la composició. Hi ha peròxids al 6%, 8%, 12% i fins al 35%. Cadascuna d’aquestes dilucions s’ha d’utilitzar correctament quan s’aplica per via aèria. Les dosis són diferents en cada cas i les condiciones ambientals, especialment la humitat, influeixen en el seu rendiment. El proveïdor del sistema de desinfecció ha de disposar d’experiència acreditada en l’aplicació del biocida al seu equip. Per això, és important disposar dels certificats de proves.

Quines tecnologies o mètodes existeixen per realitzar desinfeccions per via aèria amb peròxid d’hidrogen?

Existeixen bàsicament 3 tecnologies i totes elles han provat la seva eficàcia en diferents casos; tant en sales grans com en rescloses, aïlladors, etc. És important entendre que els equips i consumibles i els processos que aquests realitzen no són intercanviables. És a dir, el que és vàlid per a una tecnologia que empra peròxid al 12%, no funciona igual en una altra que requereix una concentració del 35%. La validació del procés és independent del tipus de tecnologia i aconseguir-ho depèn del disseny de l’equip i del cicle. La corrosivitat també es veu afectada per això, però sobretot què els materials exposats hagin estat aprovats per estar sotmesos a atmosferes oxidants.
Aquestes tres tecnologies són:

  • Vapor sec 

És la metodologia que lidera el fabricant Steris, que va encunyar les sigles VHP (Vaporized Hydrogen peroxide). El procés tracta d’aconseguir una alta concentració de peròxid d’hidrogen vaporitzat en l’ambient. El cicle consisteix en 4 fases: Fase de precondicionament, per reduir la humitat ambiental; Fase de condicionament, per introduir el vapor de peròxid d’hidrogen fins a aconseguir la concentració màxima, sempre per sota del punt de saturació; Fase d’exposició i Fase de ventilació. En aquesta tecnologia s’empra típicament peròxid al 35% i requereix la impulsió d’aire sec com a propel·lent del vapor. Durant la fase de condicionament, el sistema va renovant constantment l’aire i gastant VHP per enriquir la concentració.

  • Vapor humit

És una tecnologia molt semblant a l’anterior però el procés no requereix precondicionament perquè la fase d’exposició es realitza a partir de una lleugera saturació. També fa servir peròxid al 35% i requereix el moviment constant d’aire per a una correcta distribució. A diferència del vapor sec, no hi ha recirculació de l’aire ambiental per desecar-lo, ja que busca provocar un cert nivell de condensació. És la metodologia utilitzada per Bioquell.

  • Boira seca

En realitat, també és un procés de vaporització, però podríem anomenar-la vaporització indirecta en fred perquè es produeix en dos passos; primer s’atomitza el líquid transformant-lo en un núvol de microgotes que, seguidament, es vaporitzen i dispersen. Com en la tecnologia de vapor humit, el procés es realitza prop del punt de saturació. El propel·lent és aire comprimit i les solucions de H2O2 emprades són generalment de menor concentració, típicament entre el 8 i el 16%. En indústria farmacèutica aquesta tecnologia la lideren empreses com Solidfog, Skan, Tomi i Mintech. És important destacar que la boira és seca, en anglès “dry fog”. Això vol dir que les microgotes resisteixen impactes sobre superfícies dures, reboten com pilotes de goma i conseqüentment, es produeix una dispersió molt ràpida i homogènia sense mullar les superfícies.

Imagen de un pass-box VH2O2 de Neopure

Hi ha alguna normativa que reguli o certifiqui l’efectivitat dels sistemes de desinfecció per via aèria?

L’ECA (Agència Química Europea) en la seva Guia de Regulació de Productes Biocides es refereix a la Norma Francesa NFT 72-281: 2014 per certificar els sistemes automatitzats de desinfecció per via aèria … saber +

És suficient amb demostrar l’eficàcia del procés de desinfecció per via aèria amb indicadors biològics?

El Bacillus stearothermophilus, utilitzat a la indústria farmacèutica com a indicador biològic per validacions ad hoc, no és precisament … saber +

Hi ha algun mètode alternatiu per validar un cicle, més ràpid que l’indicador biològic, que requereix l’espera de fins a 7 dies per observar creixement?

Sí, avui dia hi ha una tecnologia que, mitjançant indicadors enzimàtics, permet obtenir el resultat del nivell de desinfecció …saber +

Com funciona desinfecció per via aèria mitjançant tecnologia Dry-fog o de nebulització seca?

La nebulització seca consisteix a injectar una solució líquida, el biocida, per un tub de sortida molt estret, barrejant-la amb aire comprimit de manera que s’atomitza o transforma… saber +

Com és un cicle de biodescontaminació amb peròxid d’hidrogen (VHP o VH2O2)?

En el cas de VHP, l’àrea es des-humidifica primer per aconseguir una bona distribució i suficient concentració… saber +

Pel que fa a la corrosió, és cert que la tecnologia de vaporització directa, sigui amb procés de vapor sec o vapor humit, resulta menys corrosiva que la nebulització seca??

Hi ha la falsa creença que la tecnologia de vaporització, per generar el peròxid directament en forma gasosa és menys corrosiva que la nebulització… saber +

Com influeix la concentració i la humitat relativa ambiental en el rendiment d’un procés de biodescontaminació per VH2O2?

Diversos estudis científics encaminats a entendre com funciona el procés de descontaminació amb VH2O2 han determinat que l’efecte biocida… saber +

Com es compara una tecnologia VHP amb H2O2 a l’35% amb una tecnologia dry-fog amb H2O2 a el 12%?

Avui dia, la tecnologia de nebulització seca està demostrant una major rendibilitat, tant per costos d’inversió com d’explotació… saber +

Quant de temps dura un cicle VH2O2?

Hi ha molts factors que influeixen en el temps de cicle… saber +

Quina quantitat de biocida he d’utilitzar en el meu cas?

La quantitat de peròxid està directament relacionada amb el volum total de l’àrea o recinte… saber +

Com es determina el moment correcte per iniciar la fase d’exposició?

La nebulització seca tracta d’injectar una quantitat prèviament validada de biocida per acostar-se a punt de rosada… saber +

S’ha de controlar el cicle per nivell de concentració?

En realitat no, i potser és millor no incloure aquest tipus de sensors… saber +

Pel que fa a seguretat; Quin és el valor límit llindar d’exposició de personal? Quant de temps es triga a arribar a aquest valor tenint en compte el volum de la sala neta?

El valor el fixa l’autoritat de seguretat pública i actualment està… saber +

Escrit per JORDI NET

Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Administració dEmpreses (MBA) per ESADE.

Expert en tecnologies d'esterilització per vapor o calor humit, per òxid d'etilé i descontaminació amb peròxid d'hidrogen vaporitzat (VH2O2).